Introduci�n �s relatividades de Einstein
ir a inicio libro
Tit:   Introduci�n �s relatividades de Einstein
Aut: Vilalta L�pez, Ram�n

Editor: Ed: Xerais. Car:
Sinopse : � pos�bel viaxar no tempo? Podemos ordenar absolutamente todo o que observamos nun pasado, presente e futuro? En ciencia, empregamos teor�as e modelos para explicar os feitos observados e as leis cient�ficas que obtemos da experimentaci�n.No libro pres�ntanse, evitando os formalismos matem�ticos propios, os modelos que, ao longo da historia, constru�mos como resposta � ampliaci�n das nosas escalas de observaci�n, as� como diversos feitos que requir�an explicaci�n. Einstein tivo un papel protagonista nas d�as �ltimas teor�as; a que hoxe co�ecemos como �relatividade restrinxida� ten condici�ns de uso concretas e el mesmo, unha d�cada m�is tarde, ampliou o marco cunha teor�a xeral.Atendendo a certos requirimentos (aqu� x�gase coa idea da �vaca esf�rica�), podemos empregar un modelo ou outro m�is afinado; pero � evidente que estas relatividades supo�en un fondo cambio na nosa comprensi�n de conceptos b�sicos como, por exemplo, �o flu�r do tempo�. A relatividade xeral explica, ademais, como funciona a gravitaci�n e, sen esquecer o cu�ntico, � base da Cosmolox�a moderna e inicio da que poder�a ser, no futuro, unha nova teor�a (gravidade cu�ntica, supercordas?).
Pvp: 13.89
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecardPago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra =
13.89 + 2.9 gastos de envío = 16.79
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegrarán los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 378 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar