Edita: Toxosoutos.
Galicia na baixa idade media, Igrexa, señorío e nobleza

García Oro, José

É un percorrido panorámico sobre a vida galega baixomedieval, un período especialmente axitado e ás veces convulso no que todo se replantexa. A mirada do historiador fíxase con precisión documental nos grandes protagonistas da vida galega: unha Monarquía lonxana, que non consigue arbitrar nos conflictos ata finais do século XV; unha nobleza en cambio que forcexa en tódolos currunchos por introducirse nos espacios e decisións do poder; unha Igrexa, instalada no beneficialismo eclesiástico, con prelados meteóricos que non se distinguen por iniciativas renovadoras. Neste camiño incerto hai ás veces explosións violentas como a Revolución Irmandiña e estratexias férreas de control político como as impostas polos Reises Católicos.

voltar a principal    facer pedido
Os precios dos libros en España están marcados, por lei, polos editores, son precios fixos que non dependen do mercado.O precio nunca superará o establecido por lei, ou marcado como de venda ao público polo editor, limiarlibros.com poderá dentro dos marxenes legais ofrecer descontos aos seus clientes. Poñeremos-nos en contacto con vostedes para informarlles polo miúdo do custo e características da súa petición.
Aos precios se lles aplica o imposto de valor engadido, en relación ao pedido, que para o caso dos libros é do 4%, e para material didáctico en xeral do 16%. Os envíos faranse previo pago, que comunicaremos.
Obrigados pola súa atención.
Los precios de los libros en España están marcados, por ley, por los editores, son precios fijos que no dependen del mercado. El precio nunca superará el establecido por ley, o el marcado como de venta al público por el editor, limiarlibros.com podrá dentro de los límites legales ofrecer descuentos a sus clientes.Nos pondremos en contacto con usteses para informarles del costo y características de su petición. A los precios se les aplica el impuesto del valor añadido, en relación al pedido,que para o caso de los libros es del 4%, y para material didáctico en general del 16%. Los envios se realizarán previo pago , que indicaremos.
Gracias por su atención.

voltar a principal  
Exemplares Tipo de pedido Desexa recibir nosa publicidade?
Nome(*)  1ºApelido(*)  2ºApelido(*)
Enderezo(*)  Andar C.Postal(*)
Localidade      Provincia      País
Teléfono fixo Teléfono móvil    Email(**)
Comentarios (*) Necesarios (**) Imprescindibles