Letras galegas de 1963-2012
No ano 1963, centenario da publicación do libro Cantares gallegos de Rosalía de Castro, a Real Academia Galega instituía a proposta dos académicos D. Manuel Gómez Román, D. Xesús Ferro Couselo e D. Francisco Fernández del Riego, o Día das Letras Galegas, 17 de maio, para anualmente lembrar e honrar a quenes tivesen empregado a lingua galega na súa actividade creativa.
2012- Valentín Paz Andrade
2011 - Lois Pereiro
2010 - Uxío Novoneyra
2009 - Ramón Piñeiro López
2008 - Xosé María Álvarez Blázquez
2007 - María Mariño
2006 - Manuel Lugrís Freire
2005 - Xesús Lorenzo Varela Vázquez
1971 - López Abrente 2004 - Xaquín Lorenzo Fernández
2003 - Antón Avilés de Taramancos
2002 - Padre sarmiento

1974 - Xohán Vicente Viqueira

2001 - Eladio Rodríguez

2000 - Manuel Murgía
1999 - Roberto Blanco Torres

1998 - Martín Códax, Johan de Cangas, Mendinho

1997 - Ánxel Fole

1995 - Rafael Dieste
1994 - Luís Seoane
1982 - Amado Carballo

1993 - Eduardo Blanco Amor

1983- Leiras Pulpeiro

1992 - Fermín Bouza-Brey

1984 - Cotarelo Valledor 1991 - Álvaro Cunqueiro
1985 - Lousada Diéguez 1990 - Luís Pimentel
1986 - Iglesia Alvariño 1989 - Celso Emilio Ferreiro
1987 - Francisca Herrera 1988 - Otero Pedrayo