Lingua, dicionários    Historia, etnografía     Autores galeg@s contemporane@s  Divulgación
Lista de obras
    Galiza
Lingua, dicionários
Diciopedia do século 21
Varios.
Edita: do Cumio.

3 volumes
21 x 29 cm. 2.300 páx.

Gran diccionario século 21 Galego/Castelán Catellano/Gallego
Varios.
Edita: do Cumio.
Enciclopedia galega e universal en 3 volumes . Completo dicionario da lingua galega con máis de 80.000 entradas
45.000 biografías, topónimos e nomes propios. 4.500 fotografías a cor. 850 planos e mapas. 425 debuxos e gráficos.
Duplas entradas normativas. Xentilicios, nomes de tribos, etnias e pobos do mundo. Léxico patrimonial e culto, informática, ecoloxía… Léxico específico: internet, mercadotecnia, xenética… Locucións, refráns, frases feitas… Voces:

125.000 / Acepcións: 400.000
21 x 29 cm. 1.152 páx.
Gran diccionario século 21 da lingua galega
Varios.
Edita: do Cumio.
   
Con etimoloxía. Sinónimos, antónimos, frases, locucións e exemplos. Desviacións normativas ou falsas entradas. Léxico patrimonial, culto, técnico, científico e popular. Novo léxico específico: internet, mercadotecnia, xenética... Apéndice gramatical, conxugación verbal, xentilicios e topónimos. Inclúe un completo Apéndice gramatical (alfabeto, acentuación, formación do plural, formación do feminino, o artigo, os pronomes, adverbios e locucións, conxuncións, o uso do guión, a conxugación verbal con todos os modelos verbais conxugados e listaxe completa dos verbos con expresión do seu modelo, as perífrases verbais e unha completa listaxe de xentilicios e topónimos de uso frecuente).

Voces: 80.000 / Acepcións: 300.000
21 x 29 cm. 1.486 páx.
   
Dicionário da língua galega

Editorial: Sotelo blanco.

Isaac Alonso Estravís

Diccionario Xerais Castelán/Galego
O primeiro diccionario da lingua galega ó que se accede a través do léxico castelán. As respostas máis rápidas e seguras ás dúbidas sobre o idioma galego.

Edita: Xerais
1.600 páxinas
250x200x85
Mais de 60.000 entradas
Dicionário manual completo. Válido para todas á normativas. O dicionário de todos os Galegos.
CARACTERÍSTICAS
- 50.000 entradas
- 85.000 acepcións
- Ortografía
- Fraseloxía
- Sinónimos
- Observacións léxicas
- 1.000 páxinas

Diccionario Xerais de Sinónimos

Luis castro Macía

O primeiro diccionario de sinónimos da lingua galega. Imprescindible para todos aqueles que desexen dar ás súas ideas toda a precisión que a linguaxe permite.

 

Aspectos teóricos e prácticos da traduçom científico-Técnica (inglés>galego)

Carlos Garrido
Edita: Agal (Associaçom Galega de Lingua).
CARACTERÍSTICAS
- 165.000 sinónimos
- 30.000 entradas
- Breviario gramatical
- Conxugación verbal
- 648 páxinas
O presente manual de traduçom foi composto com a ideia de oferecer, tanto ao estudioso do fenómeno translativo como ao estudante universitario de traduçom especializada, um material de consulta acessivel e de carácter sintético.
Manual de galego científico

Carlos Garrido e Carles Riera
Edita: Agal (Associaçom Galega de Lingua).

Historia Xeral da Literatura Galega

Anxo Gómez Sánchez / Mercedes Queizas Zas
Edita: A Nosa Terra.
O livro trata de modo didáctico os aspectos lingüísticos mais relevantes sobre os que pode perspectivar-se a terminologia dos diversos ramos científicos e técnicos, procurando sempre facilitar umha consulta ágil e proveitosa.
Manual de carácter divulgativo, aqueles episodios, obras, autores e autoras fundamentais na configuración do noso sistema literario. Etapa medieval (1200-1500), Os séculos escuros (s.XVI-s.XVII) e a ilustración (s. XVIII), contemporáneas s. XIX, s. XX.

Curso práctico de galego

José Manuel Barbosa

Edita: Agal (Associaçom Galega de Lingua).